Onze Kernpunten

Veiligheid en handhaving

De continue zorg voor veiligheid is voor Lokaal Montfoort een belangrijk agendapunt de komende jaren. Het gaat bij Lokaal Montfoort dan zowel om de objectieve veiligheid (geregistreerde overtredingen en misdrijven) als om het gevoel van veiligheid en onveiligheid. Hoewel de geregistreerde criminaliteit gedaald is zijn er ook negatieve ontwikkelingen, die vragen om een sterke samenwerking tussen alle bij het veiligheidsbeleid betrokken partners.

Het gaat daarbij onder meer om signalen over drugsgebruik en het afglijden van jongeren naar het criminele circuit. Lokaal Montfoort wil dat die samenwerking gepaard gaat met concrete ambities en aantoonbare resultaten. Telkens moet worden gezocht naar activiteiten die bijdragen aan het waarmaken van die concrete ambities. We moeten elkaar daar scherp op houden, over schuttingen heen kijken en experimenten niet uit de weg gaan. Doorgaan met wat werkt en door ontwikkelen en afscheid durven nemen van wat niet werkt.

Veiligheidsplan
Lokaal Montfoort vindt dat de gemeente het lokale veiligheidsplan moet actualiseren en duidelijke lijnen moet uitzetten. Belangrijk daarbij is dat helder is wat ieders rol en bevoegdheden zijn en welke bijdrage zij aan het veiligheidsbeleid leveren. Goede monitoring is daarbij nodig. Lokaal Montfoort is voorstander van een 2 jaarlijkse leefbaarheids/-veiligheidsmonitor waarmee inzicht ontstaat hoe burgers de effectiviteit van beleid beleven. Samen met objectieve cijfers levert dat een goed beeld op.

Voorbeeld projecten
Bij de aanpak van diverse problemen moeten we niet zelf het wiel proberen uit te vinden. Verkend moet worden of nauwere samenwerking met gemeenten in onze omgeving (maar ook daarbuiten) meer en betere handelingsperspectieven bieden. Bijvoorbeeld het gebruikmaken van ‘good practices’ uit gemeenten in het land bij de aanpak van probleemjongeren of samenwerking met gemeenten in de regio bij de inzet van personeel. Naast veiligheid zoals hiervoor beschreven hecht Lokaal Montfoort ook aan veiligheid in het verkeer en in crisissituaties.

Wet- en regelgeving naleven
De gemeente treedt op als dit nodig is. Ook bij het naleven van wet- en regelgeving in algemene zin moeten inwoners kunnen rekenen op hun gemeente, niet rigide, maar met de menselijke maat. Die daarbij slim en risicogericht samenwerkt met verschillende partners, waarbij de juiste prioriteiten worden gesteld. Voor Lokaal Montfoort betekent dit dat eerst misdrijven, grove overtredingen en veel voorkomende ergernissen worden aangepakt.

Voor criminaliteit geldt dat voorkomen beter is dan genezen, maar in het laatste geval moet recht worden gedaan. Voor verbetering van dienstverlening en handhaving is samenwerking met doelgroepen en belangengroepen van groot belang. Lokaal Montfoort wil dat inwoners kunnen ervaren dat de gemeente en haar ambtenaren voor een ieder klaar staan.

Kernpunten
  • BOA’s worden gericht aangestuurd door de politie op basis van maandelijks op te stellen prioriteiten (onder meer gebaseerd op signalen van buurtpreventie teams, horeca ondernemers, sportverenigingen etc.).
  • BOA’s dragen door verdergaande professionalisering bij aan de leefbaarheid in wijken en buurten en zijn meer aanwezig op de uren die ertoe doen. Verkend wordt of intergemeentelijke samenwerking, waarbij gebruik kan worden gemaakt van een regionale pool van BOA’s, voordelen oplevert v.w.b. benodigde kwaliteit (kennis en kunde) voor het complexer wordende toezicht. Het draagt er ook toe bij dat er afstand ontstaat tussen burger en onafhankelijke handhaver.
  • Met politie, de hulpverlening en maatschappelijke organisatie moet het gesignaleerde (hard)drugsgebruik via preventie en repressie meetbaar omlaag. Een 0-meting in 2018, een tussenmeting in 2020 en een eindmeting in 2022 moeten daarin inzicht geven.
  • De handel in drugs wordt door het verhogen van de  (gepercipieerde) pakkans zo veel mogelijk voorkomen.
  • Deskundigen inzetten om op scholen en verenigingen voor te lichten over drugs, alcohol, geweld en vandalisme. Ondernemers in de horeca en evenementen betrekken bij totstandkoming van beleid en de uitvoering daarvan.
  • Lik-op-stuk beleid voor jongeren die overlast veroorzaken. Naast waarschuwen hoort ook daadwerkelijk optreden. Lokaal Montfoort vindt dat naast preventie en zorg voortdurend de grenzen moeten worden opgezocht om effect te bereiken. Onderzoeken of goed gedrag niet beloond kan worden.
  • Toezicht en handhaving richt zich in de eerste plaats op vaak terugkerende overlast. Meldpunt leefomgeving en signalen van burgers worden serieus genomen en meegenomen in risicogericht toezicht en handhaving.
Terug naar overzicht

Abonneer op onze nieuwsbrief!

Krijg het laatste nieuws uit Linschoten en Montfoort in uw mail

Bedankt! Je bent nu geabboneert op onze nieuwsbrief!

Oops! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.