Onze Kernpunten

Samenleving: wonen, werken en zorg

Montfoort bestaat uit 2 kernen met veel vergelijkbare kenmerken, zoals de sociale verbondenheid en betrokkenheid. Lokaal Montfoort (LM) is trots op het vele vrijwilligerswerk, het verenigingsleven en de vele goede doelen die gesteund worden. “Samendoen” is een groot goed. Iedereen maakt deel uit van onze samenleving en niet meedoen is geen optie. De inwoners van beide kernen (Montfoort en Linschoten) voelen zich in toenemende mate betrokken zonder hun dorpsgevoel te verliezen.

Huisvesting
LM vindt dat Nederlandse werkzoekenden zoveel mogelijk aan werk moeten worden geholpen. Migranten vestigen zich echter ook in onze gemeente Daarom is het belangrijk dat de integratie binnen de samenleving in de gemeente snel en gedegen plaatsvindt. Huisvesting binnen de gemeente van de migranten moet zoveel mogelijk via spreiding plaatsvinden. Wie aan de slag kan, gaat aan de slag. Mensen die niet in staat blijken om, al dan niet geholpen, aan het werk te komen, krijgen passend of vrijwilligerswerk aangeboden.

LM wil mensen die echt niet in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien, financieel bij te laten staan en op alternatieve manieren bij de samenleving betrekken. Voor meer informatie over werk en inkomen kijk hiervoor op www.fermwerk.nl

Oog voor de zorg
Wat betreft de zorg komt er veel op de gemeente af, het Rijk trekt zich steeds meer terug. Ouderen, gehandicapten en kinderen (zorgbehoevenden) moeten de steun krijgen die ze nodig hebben. Er zullen evenwel keuzes gemaakt moeten worden en in toenemende mate zal een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en de zorg voor en door naasten worden gedaan. LM heeft oog voor mantelzorgers, die door de terugtredende centrale overheid steeds vaker in de knel komen.

Het is zaak ook gebruikers van voorzieningen actief te betrekken bij beleidsvorming en –uitvoering, en niet alleen de aanbieders van voorzieningen. De organisatie zal efficiënt moeten, met korte lijnen en zo min mogelijk overhead. Het gaat erom dat het geld terecht komt waar het nodig is, bij de zorg behoevende. Bezuinigingen zullen echter onvermijdelijk zijn. Voor informatie kijk ook op: www.SWOM.nl

Kernpunten
 • Een “Montfoorts Wonen” plan waarin alle plannen van gemeente, ontwikkelaars, corporaties en zorgaanbieders integraal worden bekeken en een goed bouw, verkoop, verhuur programma tot stand komt, waarbij de huisvesting naar behoefte voor opstaat.
 • Doorzetten van de startersregeling om het kopen van een eerste woning te vergemakkelijken.
 • Inzetten op werend volkshuisvestingsbeleid.
 • De ontwikkelingen in de woningbouw blijven monitoren en waar nodig plannen aanpassen en/of afwaarderen om de financiële positie van de gemeente niet onnodig te verzwakken. Verder uitrollen van het werken met erfpacht constructies, zodat nieuwbouw voor meer mensen betaalbaar wordt.
 • Jongerenhuisvesting stimuleren, zodat ook studerende jongeren, die op zichzelf willen wonen, voor Montfoort behouden kunnen blijven.
 • Meer aandacht en stimuleren van combinaties van wonen en zorg en alternatieve woonvormen, bij voorkeur zodanig dat mensen in hun eigen kern kunnen blijven wonen.
 • Stimuleren dat Nederlandse werkzoekenden en bijstandsgerechtigden aan het werk komen, professionaliseren klant management richting werkgevers en beter inzicht in competenties.
 • Aandacht voor armoedebestrijding, schuldhulpverlening en de voedselbank.
 • Alleen bijstand voor degenen die er recht op hebben, hard aanpakken bijstands fraude.
 • Betere aansluiting tussen school en arbeidsmarkt, stimuleren stageplaatsen.
 • Blijvende aandacht voor goede integratie van allochtonen en arbeidsmigranten. Samenleven is samen doen.
 • (Opnieuw) instellen verplichte maatschappelijke stage voor jongeren.
 • Mantelzorgers actief betrekken bij (beleids)ontwikkelingen.
 • Aandacht voor armoedebestrijding, schuldhulpverlening en de voedselbank.
 • Stimuleren deelname aan de arbeidsmarkt door mensen met beperkingen.
 • De menselijke maat terug in de zorg. Geen schaalvergroting die leidt tot ‘pakhuizen’ en zoveel mogelijk handen aan het bed. Actief aansturen tijdens de decentralisatie van zorgtaken op zorg dichtbij.
 • De toegankelijkheid en sociale veiligheid van de openbare ruimte en gebouwen vergroten.
 • In gemeentelijke beleidsvoorstellen de gevolgen voor bijzondere groepen als ouderen, jongeren, gehandicapten en minderheden op te nemen.
 • Jeugdteam dichtbij met kortdurende adequate hulp door gezinsregisseurs; meer aandacht voor pleeggezinnen, gezinshuizen en andere woonvormen. Zie jeugdteammontfoort.nl
 • Goede samenwerking met omliggende gemeenten.
 • Stimuleren gezondere levensstijl (voeding), meer aandacht voor gezondheidsbeleid.
Terug naar overzicht

Abonneer op onze nieuwsbrief!

Krijg het laatste nieuws uit Linschoten en Montfoort in uw mail

Bedankt! Je bent nu geabboneert op onze nieuwsbrief!

Oops! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.