Onze Kernpunten

Ruimtelijke ontwikkelingen:
inrichting, openbare ruimte

Planologie geeft richting aan ambities. De ambities van Montfoort zijn vastgelegd in een aantal structuurvisies. Uitbreidingslocaties voor woningbouw zijn beperkt voorhanden, De beide kernen moeten waar mogelijk worden verdicht voor jongeren- en ouderenhuisvesting en het voorzieningenniveau blijft op peil door primaire voorzieningen te behouden.. Efficiënter gebruiken van secundaire en regionale voorzieningen is echter onvermijdelijk, waarbij afstanden voor alle inwoners overbrugbaar moeten blijven.

Recreatie
Er is een begin gemaakt met het verbeteren van de recreatieve vaarroutes. Er moet verder worden ingezet op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en daarmee de leefbaarheid van Montfoort en Linschoten. De gemeente moet durven investeren in grote projecten als bijvoorbeeld de jachthaven in Montfoort die een enorme economische impuls kan geven voor bedrijfsleven en detailhandel. verbeteringen voor de fietsers zijn van belang. Het openbaar vervoer moet beter en ook verbeteringen voor de fietsers zijn van groot belang.

Wateroverlast
Wateroverlast moet worden voorkomen door een gezamenlijke aanpak met bedrijfsleven en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, evenals de verbetering van de waterkwaliteit. Meer en betere waterberging blijft noodzakelijk, liefst op plaatsen waarmee ook de ruimtelijke kwaliteit en de ecologie is gediend. Geen plasjes achteraf, maar aantrekkelijke waterpartijen, waar mogelijk in combinatie met een recreatieve route. Ook de groene aankleding van de doorgaande (recreatieve) verbindingen moeten worden opgepakt, evenals de entrees van de gemeente

Openbare ruimtes
T.a.v. de openbare ruimte geldt dat bezuinigen onvermijdelijk zijn Echter, er is een ondergrens en doorgaande, drukke verbindingen, zichtlocaties en de dorpen moeten goed onderhouden worden, ook illegale reclame-uitingen moeten worden tegengegaan. De gemeente kan de kwaliteit van het openbaar groen en bestrating veel slimmer uit laten voeren zonder dat het ten koste hoeft te gaan van de kwaliteit

Kernpunten
  • Inzetten op verbetering van de inrichting en parkeermogelijkheden in bestaande woonwijken. Vanaf de start van een nieuwbouwproject worden voldoende voorzieningen getroffen voor parkeren, ondergrondse opslag van afval, speelgelegenheden voor jeugd en onderhoudsarm groen.
  • Uitvoeren en actualiseren van de centrumplannen met inachtneming van de huidige stand van de economie en verwachtingen voor de toekomst, goede financiële verdeelsleutel voor de dorpen opstellen.
  • Flexibele bestemmingsplannen om in te kunnen spelen op de veranderlijke vraag naar woningen.
  • Inzetten op betere recreatieve routes om te varen, fietsen of paard te rijden. Realiseren van een robuuste groen/blauwe structuur, verder ontwikkelen en op zoek gaan naar financiële middelen voor een groen structuurplan.
  • Blijvende aandacht voor behoud van de kwaliteit van het Groene Hart en met andere overheidsinstanties bezien welke elementen uitgevoerd kunnen worden.
  • Plan opstellen voor het omvormen van het openbaar groen naar onderhoudsarm en een hogere kwaliteitsstandaard. Frequentie maaien bermen naar minimaal drie keer per jaar.
  • Realiseren van bescheiden verblijfsrecreatie in de gemeente.
Terug naar overzicht

Abonneer op onze nieuwsbrief!

Krijg het laatste nieuws uit Linschoten en Montfoort in uw mail

Bedankt! Je bent nu geabboneert op onze nieuwsbrief!

Oops! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.